Học sinh Quảng Ngãi kéo bè tre vượt sông đến trường