Nguyên nhân được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đưa ra là do trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2019 đã quy định cụ thể chức năng của trường đại học, theo đó các trường đại học chỉ có 3 chức năng đào tạo, bao gồm đào tạo các bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

Đối với các khóa đã tuyển sinh trước ngày 1-7-2019 thì các trường đại học vẫn được phép đào tạo cho đến khi kết thúc khóa học và việc cấp bằng tốt nghiệp vẫn được tiến hành theo đúng quy định của Bộ Lao động, thương binh và xã hội.

Bên cạnh đó, Bộ Lao động, thương binh và xã hội cũng nhấn mạnh, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có bất kỳ vướng mắc hay khó khăn thì các cơ sở giáo dục đại học phản ánh về Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối với những trường hợp đào tạo chuyên sâu, đặc thù thì các trường đại học có thể gửi báo cáo đến Bộ Văn hóa, thể thao du lịch để xem xét, sau đó trình với Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp với đào tạo văn hóa trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Danh sách cụ thể 45 trường đại học được đề nghị dừng tuyển sinh bậc cao đẳng:

45 trường đại học được đề nghị dừng tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp ảnh 0

45 trường đại học được đề nghị dừng tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp ảnh 1

Danh sách các trường đại học được đề nghị dừng tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp. Ảnh: Zing Danh sách các trường đại học được đề nghị dừng tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp. Ảnh: Zing