CSGT có quyền hạn gì khi ra đường làm nhiệm vụ ảnh 0