9 lời khuyên quý của Gia Cát Lượng về làm người cần phải lập chí hướng cao xa

Không chỉ là nhà quân sự đầy mưu lược, nhà tiên tri tài ba, Gia Cát Khổng Minh còn là một bậc danh sĩ thông kim bác cổ với những lời khuyên giá trị cho hậu thế nghìn năm. Dưới đây là 9 lời khuyên thông tuệ, minh triết của ông, nếu thọ lĩnh được bạn sẽ hưởng lợi ích cả đời.

Bình luận

Thoát Thoát

Vui lòng chọn cách thức bình luận