1. Dallas Cowboys: 4,8 tỷ USD - Bóng bầu dục (Mỹ).

1. Dallas Cowboys: 4,8 tỷ USD - Bóng bầu dục (Mỹ).

2. Manchester United: 4,123 tỷ USD - Bóng đá (Anh).

2. Manchester United: 4,123 tỷ USD - Bóng đá (Anh).

3. Real Madrid: 4,088 tỷ USD - Bóng đá (Tây Ban Nha).

3. Real Madrid: 4,088 tỷ USD - Bóng đá (Tây Ban Nha).

4. Barcelona: 4,064 tỷ USD - Bóng đá (Tây Ban Nha).

4. Barcelona: 4,064 tỷ USD - Bóng đá (Tây Ban Nha).

5. New York Yankees: 4 tỷ USD - Bóng chày (Mỹ).

5. New York Yankees: 4 tỷ USD - Bóng chày (Mỹ).

6. Patriots: 3,7 tỷ USD - Bóng bầu dục (Mỹ).

6. Patriots: 3,7 tỷ USD - Bóng bầu dục (Mỹ).

7. New York Knicks: 3,6 tỷ USD - Bóng rổ (Mỹ).

7. New York Knicks: 3,6 tỷ USD - Bóng rổ (Mỹ).

8. Los Angeles Lakers: 3,3 tỷ USD - Bóng rổ (Mỹ).

8. Los Angeles Lakers: 3,3 tỷ USD - Bóng rổ (Mỹ).

=8. New York Giants - Bóng bầu dục (Mỹ): 3,3 tỷ USD.

=8. New York Giants - Bóng bầu dục (Mỹ): 3,3 tỷ USD.

10. Golden State Warriors - Bóng rổ (Mỹ): 3,1 tỷ USD.

10. Golden State Warriors - Bóng rổ (Mỹ): 3,1 tỷ USD.