1. Dallas Cowboys: 4,8 tỷ USD - Bóng bầu dục (Mỹ). 1. Dallas Cowboys: 4,8 tỷ USD - Bóng bầu dục (Mỹ).
2. Manchester United: 4,123 tỷ USD - Bóng đá (Anh). 2. Manchester United: 4,123 tỷ USD - Bóng đá (Anh).
3. Real Madrid: 4,088 tỷ USD - Bóng đá (Tây Ban Nha). 3. Real Madrid: 4,088 tỷ USD - Bóng đá (Tây Ban Nha).
4. Barcelona: 4,064 tỷ USD - Bóng đá (Tây Ban Nha). 4. Barcelona: 4,064 tỷ USD - Bóng đá (Tây Ban Nha).
5. New York Yankees: 4 tỷ USD - Bóng chày (Mỹ). 5. New York Yankees: 4 tỷ USD - Bóng chày (Mỹ).
6. Patriots: 3,7 tỷ USD - Bóng bầu dục (Mỹ). 6. Patriots: 3,7 tỷ USD - Bóng bầu dục (Mỹ).
7. New York Knicks: 3,6 tỷ USD - Bóng rổ (Mỹ). 7. New York Knicks: 3,6 tỷ USD - Bóng rổ (Mỹ).
8. Los Angeles Lakers: 3,3 tỷ USD - Bóng rổ (Mỹ). 8. Los Angeles Lakers: 3,3 tỷ USD - Bóng rổ (Mỹ).
=8. New York Giants - Bóng bầu dục (Mỹ): 3,3 tỷ USD. =8. New York Giants - Bóng bầu dục (Mỹ): 3,3 tỷ USD.
10. Golden State Warriors - Bóng rổ (Mỹ): 3,1 tỷ USD. 10. Golden State Warriors - Bóng rổ (Mỹ): 3,1 tỷ USD.