Bằng chứng cho thấy HAGL đã sai khi đòi BTC “xử” trọng tài